توانمندیها

 

 تولید قطعات پلاستیکی 

 ارائه طرح و ساخت قالب پلاستیکی

 خدمات فرزکاری CNC